Coaching

In coaching kunnen twee vormen worden onderscheiden:

 •  coaching gericht op prestatieverbetering en
 •  coaching gericht op probleemoplossing.

Coaching is gericht om de potentiële en persoonlijke kwaliteiten van een medewerker vrij te maken en het zelfinzicht te vergroten waardoor het zelfsturend vermogen van een medewerker toeneemt.

Doelgroep:

 • Mensen die zich in hun loopbaan willen ontwikkelen en daarbij behoefte hebben aan een spiegel en een klankbord voor reflectie op het eigen functioneren.
 • Mensen die behoefte hebben aan meer vitaliteit en aan een optimale balans tussen werk en privé.
 • Mensen die behoefte hebben aan een helder inzicht in hun kwaliteiten, drijfveren en valkuilen om hun functioneren te verbeteren.
 • Mensen die dreigen vast te lopen omdat zij niet (meer) aan de gestelde eisen van hun functie kunnen voldoen.
 • Mensen die gericht bepaalde competenties willen verbeteren/ontwikkelen, zoals communicatie, klantvriende-lijkheid, samenwerken, aanpassingsvermogen, delegeren, plannen en organiseren, coachen, resultaatgerichtheid, pro-actief zijn.

Werkwijze

Driegesprek

Als de werkgever opdrachtgever is voor het coachingstraject, zullen in een driegesprek tussen de gecoachte, de coach en de contactpersoon in het bedrijf (meestal de leidinggevende) de actuele vraagstukken worden verkend en zal gezamenlijk de coachingvraag worden geformuleerd. Het doel hiervan is organisatiedoelen en persoonlijke doelen op elkaar af te stemmen, commitment te creëren, verantwoordelijkheden vast te leggen en daarmee transparantie te waarborgen in het gehele proces.

Intake

Het onderzoeken en verdiepen van de coachingsvraag, eventueel herformuleren.

 • Inventariseren in welke situaties en onder welke omstan-digheden de coachingsvraag actueel is.
 • Kennismaken met uw coach.
 • Vastleggen van uw verwachtingen en het einddoel van de coaching.
 • Afspraken maken over de werkrelatie tussen u en uw coach
 • Bedenktijd of u daadwerkelijk gecoacht wilt worden.

Trajectvoorstel
Na de intake zal een coachingsprogramma worden opgesteld waarin het aantal gesprekken worden vastgelegd en afspra-ken over de terugkoppeling worden vastgelegd. Na akkoord voor dit voorstel van de medewerker zal dit voorstel als offerte worden aangeboden aan de opdrachtgever.
Traject
De medewerker krijgt in de gesprekken opdrachten mee om zelfstandig aan te werken. Houd bij uw tijdsinvestering dus niet uitsluitend rekening met de duur van de gesprekken en de eventuele reistijd maar ook met de tijd die nodig is voor de opdrachten en reflectie. Afhankelijk van de coachingsvraag kunnen onder andere de volgende onderdelen aan bod komen: Aan de hand van praktische opdrachten, zoals het schrijven van een biografie, observaties van praktijksituaties en 360°-feedback, verkrijgt de medewerker inzicht in zijn kwaliteiten en valkuilen, drijfveren, waarden en inzichten in gewenste en ongewenste effecten van zijn gedrag en onderliggende patronen. De coach begeleidt de medewerker bij het vertalen van deze inzichten naar het gestelde doel. Dit gebeurt onder meer door het aanreiken van eenvoudige methodes en modellen voor bijvoorbeeld RET, NLP, Systemisch werk, Roos van Leary en Focussen. Tevens kan de medewerker worden gevraagd om op zijn vraag afgestemde literatuur te lezen. In een stappenplan bepaalt de medewerker samen met de coach welke nieuwe inzichten hij gaat uitproberen om zijn vaste gedragspatronen te doorbreken en de gewenste te oefenen. Deze oefening zal in de werksituatie worden geoefend en zorgvuldig worden nabesproken. De medewerker legt zijn opgedane ervaringen vast in de vorm van reflectieverslagen. In een actieplan beschrijft de medewerker de vervolgstappen die nodig zijn om de verworven inzichten en de gedragsverandering te bestendigen dan wel verder te ontwikkelen.
Evaluatie middels een driegesprek
Bij afronding maakt de medewerker een evaluatie en een actieplan en koppelt dit in een driegesprek terug aan de opdrachtgever.
Resultaat

 • De medewerker beschikt over meer inzicht in het effect van zijn eigen gedrag.
 • Beschikt over handvaten die helpen zijn gedragsrepertoire te vergroten.
 •  Heeft geoefend met het effectievere gedrag en kan daar-door beter aansluiten bij het     gestelde doel.
 • Heeft geleerd competenties te benutten en te ontwikkelen.
 • Heeft zijn zelfsturend en zelflerendvermogen vergroot.

Looptijd
Afhankelijk van de coachingsvraag beslaat een traject 6-8 gesprekken van ±1,5 uur in een periode van 3-6 maanden. Iedere vraag is maatwerk.